Hvorfor bærekraft er viktig for Grieg Seafood

Faktabox1_noFiskeoppdretteres viktigste kostnadsdrivere, risiko og muligheter er i økende grad knyttet til måten vi håndterer vår påvirkning på miljøet, våre medarbeidere og lokalsamfunnene vi operer i. Systematisk arbeid med å sikre balansert bærekraft er derfor grunnleggende for å kunne legge til rette for langsiktig og lønnsom vekst, og er i økende grad en forutsetning for bransjens levedyktighet.

Fiskeoppdrett er basert på forvaltning av felles naturressurser. God forvaltning av disse ressursene er av høy interesse for våre interessenter og essensielt for vår egen lønnsomhet. Det tydeligste eksemplet på dette er fiskebiologi – og driftsutfordringer som sykdom, lakselus og rømming som er viktig med tanke på det lokale økosystemet, samt for produktkvalitet, behandlingskostnader og svinn. Samtidig er oppdrettsfisk en viktig del av løsningen for å produsere proteiner og sunn mat til en stadig voksende befolkning.

For å drive fiskeoppdrett er vi avhengig av at lokalsamfunnene våre ønsker å ha lakseoppdrett i sitt nærmiljø. Det er derfor viktig for oss at lakseoppdrett bidrar til å skape positive ringvirkninger i lokalsamfunnene hvor laks produseres og foredles, både med tanke på miljøpåvirkning og med tanke på samfunnsmessige ringvirkninger.

Global Salmon Initiative (GSI)

Vi er et aktivt medlem av Global Salmon Initiative (GSI). GSI er en gruppe på 12 selskaper, som representerer omkring 50% av den globale produksjonen av laksefisk. Medlemmene i GSI har forpliktet seg til samarbeid og åpenhet, for å oppnå et felles mål om å produsere et bærekraftig og sunt produkt som møter en voksende befolknings behov for proteiner, samtidig som negativ miljøpåvirkning reduseres og påvirkning på lokalsamfunnet forbedres.

Gjennom GSI-initiativet har vi forpliktet oss til flere ambisiøse mål:

  • Minimere miljøpåvirkningen
  • Sikre bærekraftig fór
  • Forbedre vår påvirkning på samfunn og lokalmiljø
  • Støtte økonomisk vekst og stabilitet
  • Produsere et sunt og næringsrikt produkt på en bærekraftig måte

I samarbeid med de andre GSI-medlemmene, har vi fortsatt arbeidet med å utvikle initiativets fokus. De administrerende direktørene i medlemsbedriftene møtes jevnlig, og initiativet har også blitt et forum for å dele beste praksis for å håndtere viktige felles utfordringer. For å oppnå sammenlignbarhet i bransjen, samt for å forbedre medlemmenes rapportering og tilnærminger knyttet til åpenhet og kommunikasjon, har GSI utviklet bransjespesifikke måleindikatorer. Høsten 2015 utga GSI sin første fremdriftsrapport som oppsummerer det første årets aktiviteter mot en felles forbedret havbrukspraksis. I 2015 tok Grieg Seafood ansvar som Co-Chair i GSI.