Leder

POTENSIALE FOR VIDERE VEKST

Andreas-Kvame_GSF_1243

2015 har vært et utfordrende og begivenhetsrikt år hvor Grieg Seafood har gjennomført en rekke betydningsfulle prosjekter i våre fire regioner Rogaland (No), Finnmark (No), Shetland (UK) og British Columbia (CA). Som ny konsernsjef har jeg møtt svært mange kompetente folk med stor stå på-vilje, og jeg ser det som min oppgave å inspirere og videreutvikle det gode samarbeidet mellom regionene og administrasjonen. Våre ansatte er konsernets aller viktigste ressurs, og ved starten av 2016 opprettet vi en ny stilling som personaldirektør med ansvar for både kompetanse og andre tiltak for å videreutvikle selskapets humankapital.

Gjennom 2015 har verdien av fisken og konsesjonene våre økt, samtidig som antallet ansatte har vært stabilt. Samtidig utgjør konsernets egenkapital en solid finansiell base for den videre satsingen på å være best innenfor produksjon av laks i de fire regionene. Etter mange svingninger i 2015 har begynnelsen av 2016 vist en lovende utvikling i prisnivået på laks, noe som har økt interessen for selskapet vårt.

Mye kan sies om den økonomiske utviklingen i Norge, men jeg ønsker å trekke fram et positivt element for Grieg Seafood: I en periode med økonomisk usikkerhet og sviktende oljepriser får havbruksnæringen mye positiv oppmerksomhet. I stigende grad identifiserer samfunnet oss med gode arbeidsplasser, sunn fortjeneste og en viktig merkevare for Norge, nemlig sunn og velsmakende mat fra rene farvann. Vi bidrar dessuten til utvikling i distriktene, og vi er stolte av å bygge opp Bergen som en base for havbruksnæringen.

Våre medarbeidere jobber målrettet for å opprettholde en normalsituasjon der fisken er sunn, spiser godt og holder seg på plass i merden. Samtidig er all lakseproduksjon utsatt for betydelig usikkerhet knyttet til biologi, prissvingninger, politiske handelshindringer og endringer i renter og valutakurser. Gode planer og rutiner for risikostyring er derfor grunnlaget for å lykkes med våre strategier og å bevare en stabil og trygg plattform for produksjonen.

Grieg Seafood legger stor vekt på høye miljøstandarder ved alle våre lokaliteter. I løpet av 2015 har de grønne lisensene i Finnmark gjennomgått planlegging og iverksetting, og i 2016 vil alle fire lisenser være i full drift. Konsernledelsen har definert et mål om egen smoltforsyning i alle regioner, og vi jobber målrettet med å øke gjennomsnittsvekten på smolt som settes i sjø. Ved utgangen av 2015 var alle regioner selvforsynt med smolt opp til 100 gram. I juni 2015  åpnet Grieg Seafood Shetland sitt nye RAS smoltanlegg, og samtidig  planlegger vi å redusere regionens syklus i sjø fra 24 til 18 måneder. Dermed har vi oppnår vi en vesentlig reduksjon av biologisk risiko i sjøfasen, noe vi satser videre på med full kraft i 2016.

I løpet av 2015 har konsernet implementert en felles IT-plattform for regionene som i dag er operativ på de biologiske faktorene. Prosjektet er under utvidelse til øvrige driftsområder. Våre ansatte har levert en flott innsats underveis, og som konsernsjef konkluderer jeg med at prosjektet samsvarer med de positive forventningene i organisasjonen.

En annen positiv utvikling finner vi i salgs- og distribusjonsselskapet Ocean Quality. Siden 1. januar 2015 har Ocean Quality vært fullt konsolidert, og i dag betjener det alle fire regioner. Samarbeidet mellom Ocean Quality og eierselskapene Grieg Seafood og Bremnes Fryseri har vært svært godt gjennom året.

Blant utfordringene vil jeg nevne konsesjons- og kapasitetsutnyttelsen, som fremdeles er for lav i forhold til praktisk kapasitet i konsernet. Administrasjonen jobber med å øke utnyttelsen, spesielt ved våre norske lokaliteter, som har størst potensial i dagens marked. Økt kapasitetsutnyttelse vil bidra til kostnadsbesparelser. Vårt pågående arbeid med å redusere dødelighet gjennom  forebyggende tiltak som større smolt, gode lokaliteter, felles brakklegging, bruk av rensefisk og tidlig iverksettelse av mekaniske tiltak, vil ytterligere bidra til kostnadsbesparelser.

Gjennom året ble prisene påvirket negativt i Nord-Amerika  av et stort overheng i leveransene av fersk og fryst laks fra Chile, hvor deler av produksjon fra 2014 ble levert i 2015. Samtidig bidro høye volumer fra Canada til historisk svake prisnivåer i det nord-amerikanske markedet.

Europa-markedet har til gjengjeld vært meget sterkt og har vist en gradvis stigende trend gjennom 2015. Blant annet har  Tyskland økt sin etterspørsel etter fersk laks på bekostning av dypfryste produkter, noe som har gitt positivt utslag for Grieg Seafood og resten av oppdrettsnæringen. Russland har gjennom 2015 vært lukket for leveranser for store deler av den globale oppdrettsnæringen inklusive Grieg Seafood, mens Kina har tatt imot laks fra konsernets regioner utenfor Norge.

Uavhengig av prissvingninger og skiftende biologiske forhold, er oppdrettsfisk den mest lovende næringsressursen for verdens økende befolkning. Det betyr at etterspørselen etter våre leveranser vil øke. Vår utvikling er avhengig av at vi øker produksjonen samtidig som vi ikke øker den negative påvirkningen på miljø og fauna. Når vi klarer dette, bidrar Grieg Seafood og våre medarbeidere til å skape verdier for verdenssamfunnet.